Služby v oblasti provozní

 • vedení technické evidence bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových prostorách
 • zajištění dodávky elektrické energie, vody či plynu do společných prostor domu
 • zajištění vytápění domu (dodávky tepla a TUV, popř. plynu do plynové kotelny)
 • zajištění úklidu společných prostor domu a přiléhajících ploch, v případě potřeby zajištění zahradnické údržby zeleně, případné zajištění pojištění domu

Služby v oblasti technické

 • zajištění veškerých revizí, servisních prohlídek a kontrol technických zařízení ve spravovaných objektech v souladu s platnými předpisy
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany v souladu s platnými předpisy
 • zajištění oprav a běžné údržby ve společných prostorách domu včetně kontroly a přebírání těchto prací
 • návrhy možných úprav, rekonstrukcí a renovací včetně kompletního servisu spojeného s následnými pracemi
 • inženýrská činnost
 • zajištění havarijního servisu

Služby v oblasti ekonomické a správní

 • vedení kompletního účetnictví Společenství vlastníků jednotek v souladu s platnou legislativou (včetně povinných výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztrát, roční účetní závěrky)
 • vedení daňové evidence vlastníkům nájemních domů, obchodních a jiných prostor
 • vyhotovení předpisu úhrad za užívání bytů a nebytových prostor (platby do fondu oprav a fondu služeb, platby záloh na teplo, vodu, společnou elektřinu apod.)
 • kontrola plateb úhrad za užívání bytů a nebytových prostor, v případě opožděných plateb zasílání upomínek a urgencí jednotlivým vlastníkům
 • zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek (1x ročně) a vypořádání přeplatků a nedoplatků z tohoto vyúčtování služeb
 • zasílání ročního vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům jednotek (doporučenou poštou)
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí (vyúčtování fondu oprav domu)
 • vedení evidence vlastníků jednotek (evidenčních listů)

Specifické služby

Dovedeme být spolehlivými partnery při privatizaci bytového fondu, zakládání Společenství vlastníků jednotek (SVJ), při veškerých úkonech spojených s zákonnými povinnostmi SVJ (svolání a organizace shromáždění vlastníků jednotek, stanovy SVJ, volby atd.).

Klientům, kteří projeví zájem o aktivní rozvoj své nemovitosti, poskytujeme komplexní soubor služeb spočívající v průběžném aktivním navrhování možných zlepšení, renovací, rekonstrukcí a změn, jejich naceňování, organizaci výběrových řízení na dodavatele díla atd. S tím souvisí případná organizace společných porad a rozhovorů, smluvních jednání. Snažíme se klientům tato jednání maximálně usnadnit a zjednodušit.

V případě zplnomocnění klientem dokážeme převzít řadu nepříjemných povinností vlastníků nemovitostí vůči státním úřadům a třetím stranám.

Ze zkušeností víme, že se dá správa nemovitosti hrubě zanedbat a přivodit tak vlastníkům nemovitostí nemalé problémy včetně takových, u nichž již jde o vážný konflikt se zákony. Bohužel, některé správcovské firmy takto bezohledně stále fungují. Patříte-li mezi oběti podvodných podnikavců, vězte, že dovedeme každou nemovitost vyvést z marazmu a nastolit standardní režim s transparentní správou. Nebojte se změny!

Ve složitějších právních záležitostech, či na vyžádání klienta, spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří Biem & Schýbal.

Ceník služeb

Za precizně vedenou správu Vašich nemovitostí účtujeme vždy transparentní smluvně sjednanou cenu, u níž víte, co platíte a proč. Preferujeme měsíční paušální poplatek zahrnující veškeré služby dle požadavku klienta, nabízíme však i individuální přístup a diferenciaci plateb. V případě speciálních požadavků je předem smluvně stanoven cenový rámec, který dodržíme.

Vzájemná důvěra a vstřícnost je pro nás nejvyšší prioritou a proto k jednání o ceně spolupráce s klientem přistupujeme vždy s rozvahou a odpovědně s ohledem na hodnoty vyšší než pouhý zisk. Dáváme si záležet, aby přiměřený profit naší firmy byl pevně svázán se spokojeností klienta a vzrůstající kvalitou stavu jeho nemovitosti.

Cena za správu je zpravidla rozdělena dle druhu a stavu spravované nemovitosti, velikosti a umístění a vzájemně dohodnuta v souvislosti s délkou trvání smlouvy o spolupráci většinou v tomto rozmezí:

Měsíčně za bytovou jednotku

80,- až 490,- Kč

Za m² nebytové jednotky

0,- až 99,- Kč

Uvedené cenové rozpětí je orientační. Vždy záleží na konkrétní situaci, zvláště na požadavcích klienta, velikosti, stavu a stáří jednotek, složitosti aktuálního stavu předešlé správy a hlavně na vzájemné dohodě. Pokaždé nám záleží na tom, abychom s klienty ve shodě dospěli k závěru, že:

CENA JE OBOUSTRANNĚ VÝHODNÁ, PŘIMĚŘENÁ A ČESTNÁ

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty případné mimořádné výdaje spojené s převzetím eventuálně problematické dosavadní správy (inventarizace dosavadních dokladů, fyzická prohlídka budovy, prověření stavu technologií, účetnictví, pasportizace budovy a bytů atd.).